برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

نوع عضویت شماره 1

750,000

ریال ایران
چکیده دانشجویان دانشگاه های کشور

نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
چکیده پژوهشگران و کارکنان سازمان های دولتی

نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
چکیده اعضای هیات علمی
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login