زمان‌بندی اجرای برنامه ها

07:30 - 19:00

افتتاحیه

برگزاری همایش

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات