هم‌ترین اهداف و اولویت‌های در نظر گرفته شده جهت برگزاری اولین همایش «رویکردهای انتقادی به فرصت ها و چالش های  ارتباطات شبکه ای در فضای مجازی» به شرح زیر است:

  • ایجاد انگیزش و رغبت در دانشجویان و اساتید گروه‌های علوم ارتباطات، علوم اجتماعی و علوم سیاسی در راستای مشارکت در فعالیت‌های علمی-پژوهشی

  •  کاربردی سازی نظریات علمی ارائه شده توسط اساتید جهت یاری‌رسانی علمی به دستگاه فرهنگی کشور

  •  تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  • بهره‌گیری از نخبگان و دانشجویان ممتاز علوم انسانی در جهت برگزاری برنامه‌های جانبی علمی-پژوهشی همایش

  •  کاربردی سازی مفاهیم علمی مرتبط با فضای مجازی در جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان رشته های مرتبط از طریق بهره‌مندی از اساتید برجسته داخلی 

  • ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی در قبال فضای مجازی و ارتباطات شبکه ای با رویکرد های انتقادی

  • بهره‌گیری از مسئولین اجرایی حاضر دستگاه فرهنگی کشور در همایش در راستای ترغیب انگیزش علمی –اجرایی دانشجویان و اساتید و بهره مندی مسئولان از آورده های پژوهشی در این زمینه

  • انتشار بخشی از مقالات منتخب همایش به صورت کتاب

  • انتشار بخشی از منتخب مقالات منتخب همایش در فصلنامه‌های علمی –پژوهشی