کمیته علمی

عباس اسدی (دانشیار)

عباس اسدی (دانشیار)

دبیر کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر کیا (استاد)

علی اصغر کیا (استاد)

عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بشیر (استاد)

حسن بشیر (استاد)

عضو کمیته علمی
دانشگاه امام صادق (ع)
اردشیر زابلی زاده (دانشیار)

اردشیر زابلی زاده (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه صداوسیما
کریم	خان محمدی (دانشیار)

کریم خان محمدی (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه باقرالعلوم
مجید عباسی (دانشیار)

مجید عباسی (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسن نامی (دانشیار)

محمدحسن نامی (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم و فنون فارابی
امیدعلی مسعودی (دانشیار)

امیدعلی مسعودی (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه سوره
داوود نعمتی انارکی (استادیار)

داوود نعمتی انارکی (استادیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه صدا و سیما
پرویز امینی (استادیار)

پرویز امینی (استادیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه شاهد
علی  فرهادی (دانشیار)

علی فرهادی (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید ستاری
کمال اکبری (استادیار)

کمال اکبری (استادیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه صدا و سیما
علی نجفی (دانشیار)

علی نجفی (دانشیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه فرهنگیان
سیدنورالدین رضوی زاده (استادیار)

سیدنورالدین رضوی زاده (استادیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
علی حمزه پور (استادیار)

علی حمزه پور (استادیار)

عضو کمیته علمی
دانشگاه امام حسین (,ع)
هادی شهبازی

هادی شهبازی

عضو کمیته علمی
مدیرکل فضای مجازی و رسانه های نوین
مرتضی فاضلی مقدم

مرتضی فاضلی مقدم

عضو کمیته علمی
رئیس آموزش مجازی دانشگاهیان
علی طاهری هشی (پژوهشگر پسادکتری)

علی طاهری هشی (پژوهشگر پسادکتری)

عضو کمیته علمی
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
داوود فریدپور

داوود فریدپور

عضو کمیته علمی
مرکز مطالعات راهبردی و استراتژیک ارتش ج. ا.ا
حبیب شرفی صفا

حبیب شرفی صفا

عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته اجرایی

محمدعلی رحیمی نژاد

محمدعلی رحیمی نژاد

دبیر اجرایی
دانشگاه علامه طباطبایی